بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

آشنایی با انواع جراحات در نامه های پزشک قانونی

تماس

🔹دانستنیهای بیمه ای

🔺آشنایی با انواع جراحات در نامه های پزشکی قانونی :

🌀داميه جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد ( دو صدم ديه كامل ).

🌀متلاحمه جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد. (سه‌صدم ديه كامل).

🌀سمحاق جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد.(چهار صدم ديه كامل).

🌀موضحه جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند.( پنج‌صدم ديه كامل).

🌀هاشمه جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند( ده‌صدم ديه كامل).

🌀منَقَّله جنايتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد. (پانزده‌ صدم ديه كامل).

🌀مأمومه جراحتي كه به كيسه مغز برسد( يك‌سوم ديه كامل).

🌀دامغه صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌ بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد.

جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.

لازم به ذکر است که درصد دیه ، بر روی بدن ، نصف سر و صورت میباشد.

ملاک ديه در جراحت‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

✅ @Insurance6951