بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

آیا بیمه عمر شامل بیمه تکمیلی هم میشود

تماس

🔴 سوالات شما : آیا بیمه عمر ، شامل بیمه تکمیلی هم میشود ؟
خیر ، بیمه عمر شامل یک سری مزایای بیمه ای خاصی می شود که در صورت بروز آنها خانواده دچار بحران مالی و اقتصادی میشود و در این حالت بیمه به کمک خانواده می آید . این پوشش ها به صورت تیتروار عبارتند از :
✅فوت طبیعی
✅فوت در اثر حادثه
✅نقص عضو
✅هزینه پزشکی ناشی از حادثه
✅سرطان ها
✅ امراض خاص ( سکته قلبی ، سکته مغزی ، پیوند اعضا ، جراحی قلب باز )
✅از کارافتادگی ناشی از حادثه که شامل :
الف) پرداخت غرامت
ب) معاف از پرداخت باقی اقساط تا اخر قرارداد
ج) پرداخت مستمری تا ۱۰ سال به میزان ۱ تا ۳ برابر اخرین قسط پرداختی

@insurance6951