بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

الحاقیه شخص ثالث

تماس

دارندگان بیمه شخص ثالث نیازی به دریافت الحاقیه ندارند .

بر اساس قانون جدید بیمه ی شخص ثالث دارندگان بیمه شخص ثالث نیازی به دریافت الحاقیه ندارند و مابه التفاوت نرخ دیه جدید و نرخ تعهد شده توسط شرکت بیمه را صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد کرد

برای مشاوره با ما در خوانسار و گلپایگان تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951