بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

انتقال تخفیفات بیمه

تماس

♻️ کسی که قصد انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث خودروی فروخته شده اش را به خودروی تازه خریداری شده دارند باید مدارک ذیل را داشته باشند :

۱- کپی بیمه نامه خودروی فروخته شده (قبل از انتقال)
۲-مراجعه به شرکت بیمه ای خودروی فروخته شده و تقاضای الحاقیه جهت حذف تخفیفات به منظور انتقال به خودرویی جدید
۳- اصل و کپی الحاقیه (صفرکردن تخفیف)
۴-اصل و کپی اسناد انتقال هر دو خودرو
۵- اصل و کپی بیمه نامه خودروی جدید
۶- در آخر با همراه داشتن تمام مدارک فوق به شرکت بیمه خودروی جدید مراجعه و تقاضای انتقال تخفیف نماید.
@insurance6951