بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه بدنه ماشین و هر آن چه که باید بدانید

تماس

دانستنیهاے بیمه اے ،”،
آیا مے دانید بیمه بدنه اتومبیل چیست؟

👈 این بیمه از دسته ے بیمه هاے اموال و شاخه ے اتومبیل است.

👈 بیمه بدنه خسارت وارده به اتومبیل خودتان (مورد بیمه) را جبران مے ڪند.

👈 پرداخت ڪلیه خسارت هاے ناشے از برخورد خودرو به جسمے یا بلعڪس !

👈 درصورتے ڪه خسارت وارده به خودروے شما بیش از سقف مالے مقصر باشد , الباقے خسارت را مے توانید از محل بیمه بدنه ے خود دریافت ڪنید

👈 پرداخت خسارات ناشے از آتش سوزے ، انفجار و یا صاعقه !

👈 پرداخت خسارت در صورت سرقت خودرو و یا آسیب هاے وارده در اثر سرقت!

👈 ضمناً شما مے توانید با پرداخت حق بیمه اضافے ، پوشش هاے دیگرے را نیز خریدارے نمایید.

👈 پوشش اضافے مانند : افزایش قیمت خودرو ،شڪست شیشه به تنهاے ..سرقت در جاے قطعات .پاشیدن مواد شیمیایے و خطرات طبیعے مثل سیل و….

@insurance6951