بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه طوفان

تماس

دانستنیهای بیمه ای ؛’؛
بیمه طوفان در بیمه آتش سوزی:

طوفان عبارت است از حرکت یا سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه که در علم هواشناسی هرگاه سرعت باد از ۶۶ کیلومتر در ساعت تجاوز نماید به آن طوفان اطلاق میشود.
دانستنیهای بیمه ای
@Insurance6951