بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه مدیر تور

تماس

بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

موضوع بیمه نامه :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد خسارت های بدنی وارد به مسافرین تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

پوشش های تکمیلی :

۱-    حوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری
۲-    حوادث ناشی از خطرات جنگ

استثنائات بیمه نامه :

۱-    خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
۲-    خسارات ناشی از نزاع و درگیری
۳-    خسارات ناشی از دریا و رودخانه و …(غرق شدگی )
۴-    خسارات ناشی از عملیات خرابکارانه و تروریستی