بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه مسئول فنی بیمارستان

تماس

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان :

بيمه مسئوليت مدني مسئول فني بيمارستان ، کلينيک ، درمانگاه ، داروخانه ، آزمايشگاه در قبال بيماران ، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمارو ذوي الحقوق آنان ، بدين معني که چنانچه در جريان اجراي وظایف مسئولين فني مراکز ياد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تعيين و تاييد گرديده حادثه اي رخ دهد و مسئولين فني در قبال بيماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بيمه ايران با رعايت شرايط بيمه نامه خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد .

تعهدات بيمه گر در بیمه مسئول فنی بیمارستان :

۱- پرداخت هزينه هاي دادرسي در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار در حد متعارف و منوط به اينکه از ۱۰% مبلغ خسارت بيشتر نباشد در تعهد بيمه ايران خواهد بود

۲- تعهد بيمه ايران منحصر به مسئوليت هاي مسئول فني در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط بر اينکه ادعاي خسارت حداکثر ظرف ۳ سال پس ازتاريخ پايان بيمه نامه به بیمه ایراناعلام گردد . به عبارت ديگر ادعاهايي که پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان بيمه مطرح گردد مسموع نخواهد بود

تعهدات مسئول فنی در بیمه نامه :

۱- مسئول فني ميبايست ترتيبي اتخاذ نمايد تا مرکز درماني شرايط زير را داشته باشد

الف : کليه کارکنان متناسب با وظايف خود تجربه و مهارت که عرفا لازم است را داشته باشند

ب :در مرکز درماني وسايل و تجهيزات ايمني،فوريتي (اورژانسي)،حفاظتي و اطفاء حريق را که عرفا لازم است تعبيه نموده و به طور صحيح استفاده و مورد عمل قرار گيرند

۲ – مسئول فني بدون موافقت بيمه ايران در مورد مسئوليت هاي خود در حوادث احتمالي تعهدي در قبال مدعي بعهده نگيرد ويا وجهي نپردازد مگر با موافقت شرکت بيمه

۳ – مسئول فني متعهد است هرگونه حادثه احتمالي مرتبط با بيمه نامه را و يا هرنوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث عليه خود را بدون فوت وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از

تاريخ اطلاع به بيمه ايران اعلام کند

استثنائات بيمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان :

۱- خسارات ناشي از جنگ ،انقلاب،شورش،اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل

۲- خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديو اکتيو و يونيزه

۳- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار

۴- خسارات ناشي از تخلف از اجراي قوانين و مقررات دولتي و جرائم

۵- خسارات ناشي از وقوع حوادث طبيعي

۶- خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشکان

۷- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران منعقد کرده است

۸- مسئوليت خساراتي که به مرکز درماني وارد ميشود از قبيل تاسيسات ، ساختمان ، وسائط نقليه و …

۹- مسئوليت زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد مرکز درماني

۱۰- خسارت وارده به کارکنان بيمه گذار

چند نمونه از شرح وظایف مسئولین فنی مراکز درمانی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت :

۱- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

۲- نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز درمانی

۳- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز درمانی

۴- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز درمانی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت

۵- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

فرانشيزبیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان:

تمام خسارت بطور کامل توسط بيمه ايران پرداخت ميشود و بابت فرانشيز مبلغ يا درصدي از خسارت قابل پرداخت کسر نخواهد شد

حق بيمه بيمه مسئوليت مسئول فني بیمارستان:

حق بيمه بر اساس نوع مرکز درماني (بيمارستان ،درمانگاه،کلينيک ، آزمايشگاه و …) و ظرفيت نگهداري بيمار ، مدت بيمه نامه و تعهدات درخواست شده محاسبه ميگردد .

به عنوان مثال :

تعهد بيمه گر در رابطه با فوت ، نقص عضو، ازکارفتادگي و ساير صدمات بدني براي هر نفر تا سقف : ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
تعهد بيمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو، ازکارافتادگي و ساير صدمات بدني در هر حادثه تا سقف : ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
تعهد بيمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو، ازکارافتادگي و ساير صدمات بدني در طول مدت بيمه نامه : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

حق بيمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی بيمارستان با تعداد ۱۰۰ تخت : ۷۰/۶۳۰/۰۰۰ ريال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی : ۵۲/۹۷۴/۰۰۰ ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه شبانه روزی : ۲۶/۴۸۷/۰۰۰ ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه : ۳۵/۳۱۶/۰۰۰ ریال