بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه مسولیت آسانسور

تماس

هر دستگاه آسانسور مشغول به کار در ساختمانهای اداری تجاری و یا مسکونی توسط شرکتی ساخته میشود و توسط عده ای بهره برداری میگردد و ممکن است این آسانسور توسط پیمانکاری به صورت دوره ای بازرسی و نگهداری شود

در صورت بروز حادثه میتواند ۴مقصر داشته باشد:

۱-سازنده آسانسور که از استانداردها و قطعات مناسب استفاده نکرده باشد

۲-نگهداری کننده آسانسور که به موقع و صحیح نگهداری نکرده باشد .

۳-مدیر مجتمع اداری یا تجاری و مسکونی که نظارت بر عملکرد آسانسور نداشته باشد

۴-استفاده کننده آسانسور که به طور ناصحیح از آسانسور استفاده کرده باشد

در صورت بروز حادثه ممکن است تقصیر به صورت ترکیبی و درصدی شامل کلیه ۴مقصر باشد که هر یک باید بر اساس قوانین جبران خسارت جانی و مالی را به عهده بگیرند

مقصر یا مقصرین حادثه در صورت داشتن بیمه نامه متناسب و معتبر میتوانند از طریق شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند

امروزه آسانسورها در ساختمانهای تجاری و مسکونی جز تاسیسات اساسی به شمار میروند هر چند که تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسورها از طرف مالکین انجام میشود و لیکن بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور میگردد.بیمه مسولیت مدنی نگهداری آسانسور غرامت فوت و نقض عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران مینماید.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

غرامت فوت نقص عضو و هزینه پزشکی

در آسانسورهای باربر مالک آسانسور میتواندعلاوه بر پوشش جانی پوشش مالی را نیز در بیمه نامه ی خود پیش بینی کند .

اداره استاندارد برای دادن استاندارد نهایی به بیمه گذار داشتن بیمه نامه را الزامی میدارد

شما ابتدا باید بیمه نامه تهیه نموده و سپس به اداره استاندارد مراجعه نمایید

برای صدور بیمه نامه نیز مشخصات آسانسور شامل سال ساخت -شماره موتور و کشور سازنده و ..مد نظر است که در فرم پیشنهاد نمایندگی بیمه مربوط مشخص شده است.