بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه مهندسین ناظر طراح محاسب

تماس

📌بیشتر بدانیم:
بیمه مسئولیت مهندسین ناظر 

حادثه در کارهای ساختمانی امری است اجتناب ناپذیر و ممکن است در حین کار حادثه‌ای اتفاق بیافتد که خسارت جانی و مالی برای کارگران و یا سایر افراد ثالث به همراه داشته باشد و مسئولیت این حادثه ناشی از  کوتاهی و قصور مهندسین ناظر باشد. برای جبران چنین حوادثی، مهندسین ناظر می‌توانند از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر (یا همان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان) کمک بگیرند.
این بیمه نامه برای مهندسینی ارائه می‌شود که عضو سازمان نظام مهندسی بوده، پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضای شهرسازی از شهرداری داشته باشند. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان برای سه دسته از مهندسین زیر ارائه می‌شود:
✅بیمه مهندسین ناظر
✅بیمه مهندسین طرح
✅بیمه مهندسین محاسب
هر فرد با توجه به تخصص ، درجه و پایه مهندس و متراژ سالیانه که  به تفکیک نوع تخصص، بر اساس متراژ سالیانه نظارت، متراژ سالیانه طراحی و متراژ سالیانه محاسبه و حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع می‌توانند بیمه نامه خود را تهیه نمایند.
@insurance6951