بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تخفیفات بیمه ی ثالث

تماس

انتقال تخفیفات بیمه ی شخص ثالث به مالک خودرو

تخفیفات بیمه ی شخص ثالث از تاریخ ۱۹بهمن۱۴۰۰،متعلق به مالک خودرو(صاحب پلاک)است،و مالک میتواند تخفیفات خودروی خود را،بعد از انتقال خودرو بر روی خودروی جدید از همان نوع، انتقال دهد
مالک میتواند سابقه ی عدم خسارت و تخفیفات خودروی خود،یا همسر،پدر،مادر و اقوام درجه ی یک خود را به راحتی انتقال دهد