بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تصادف با احشام

تماس

بیشتر بدانیم:

در تصادف با احشام در سطح گذرگاه ها خساراتی که در حادثه برای حیوانات اتفاقی افتاده شود توسط بیمه شخص ثالث از محل خسارت مالی آن بیمه نامه پرداخت میشود.میزان مبلغ خسارت بستگی به پوشش مالی بیمه شخص ثالث دارد که در بیمه نامه منظور شده است