بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

خسارت سرقت ماشین

تماس

شرایط پرداخت خسارت سرقت ڪلی در بیمه بدنه چگونه است .؟

مطابق بند الف ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۵۳ مصوب سال ۱۳۸۴، اگر حداقل ۶۰ روز پس از سرقت، خودرو پیدا نشود سرقت ڪلی محسوب می‌شود.

👈 ابتدا سند مالڪیت خودرو به بیمه‌گر منتقل می‌شود و سپس بیمه‌گر قیمت روز خودرو را با کسر فرانشیز به مالک خودرو پرداخت خواهد کرد.
اگر قیمت روز خودرو بالاتر از مبلغ بیمه شده باشد ملاک محاسبه‌ خسارت، مبلغ بیمه شده خواهد بود.
(مطابق تبصره ۱ و ۴ همان ماده)
👈 اگر تا یک سال از تاریخ پرداخت خسارت، خودرو پیدا شود بیمه‌گر مطابق آیین نامه بازیافت، خودرو را می‌فروشد و درصد فرانشیز از قیمت فروش را به بیمه‌گذار می‌دهد.
بعد از یکسال، بیمه‌گر چنین تکلیفی ندارد.
(مطابق تبصره ۵ همان ماده)
@insurance6951