بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

خطرات تحت پوشش بیمه باربری

تماس

🚚🚍

#اموزشي

❗️خطرات تحت پوشش بيمه هاي باربري داخلي:
اين خطرات به دو دسته تقسيم مي شود:
الف)خطرات اصلي :
اتش سوزي
تصادف وسيله نقليه
پرت و واژگون شدن وسيله نقليه
ك ٧٠٪‏خطرات را شامل مي شود.

ب)خطرات اضافي:
١)پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه
٢)برخورد جسم خارجي با محموله بيمه شده و بالعكس
٣)خسارات ناشي از بارگيري و تخليه
٤)سرقت كلي محموله

🆔
@insurance6951