بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

خطرات تحت پوشش بیمه ی آتش سوزی

تماس

آیا میدونید بیمه ی آتش سوزی چه مواردی را تحت پوشش قرار میده؟
بیمه ی آتش سوزی دارای دو نوع پوشش اصلی و تبعی یا اضافی می باشد
پوشش های اصلی شامل ،آتش سوزی صاعقه انفجار میباشد
پوشش های اضافی شامل:
۱_پوشش سیل
۲_پوشش زلزله
۳_پوشش آتشفشان
۴پوشش طوفان و گردباد
۵_پوشش ترکیدگی‌لوله آب
۶_پوشش ضایعات ناشی از باران و برف
۷_پوشش سقوط هواپیما و هلی کوپتر
۸_ریزش سقف ناشی از برف و باران
۹_شکست شیشه
۱۰_سرقت با حرز
۱۱_انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
۱۲_هزینه ی پاکسازی و برداشت ضایعات
۱۳_مسئولیت ناشی از خسارت همسایه
۱۴_…..
بیمه گذار خود تعیین میکند که چه پوشش هایی را میخواهد ،با توجه به پوشش های انتخاب شده،حق بیمه هم تغییر میکند

زینب جوادی نمایندگی ۳۶۸۵۷