بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

خودکشی در بیمه عمر

تماس

#بيمه عمر

🔷در بیمه های عمر، هرگاه بیمه شده در سه سال اول بیمه نامه خودکشی کند و این مسأله توسط مراجع درمانی یا قانونی تأیید شده باشد، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

🆔
@Insurance6951