بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دانستنیهای بیمه مسولیت ساختمانی

تماس

دانستنیهای بیمه ای ؛’؛
کلوزهای کامل بیمه مسئولیت

ساختمانی ، عمرانی ، مشاغل خدماتی ، صنعتی ، تجاری

کلوز۱- به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات (بیش از یک دیه) به ازاء هردیه اضافی , برابر باتعهد ریالی فوت ونقص عضو مندرج درشرایط خصوصی بیمه نامه برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد.
کلوز۲- جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار درماموریت خارج ازکارگاه , اززمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد. درهرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی ازوسایل نقلیه موتوری استثناء می باشد.
کلوز۳- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج ازمحل مورد بیمه بوده وفعالیت کاری درآن انجام نپذیرد وتوسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد(حوادث ناشی ازاستفاده وسایل حرارتی وبرودتی غیراستاندارد ویانصب غیراستاندارد درمحل وزمان استراحت تحت پوشش نمی باشد)
کلوز۴- مسئولیت مجری ذیصلاح درخصوص خسارت جانی بارعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.
کلوز۵- پوشش بیمه ای حوادث ناشی ازوسایل نقلیه موتوری برخلاف بند دو ماده بیست ویکم شرایط عمومی بیمه نامه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی چه در زمان استفاده وحرکت یادرزمان سکون وخاموشی تحت پوشش بیمه نامه می باشدودرصورت محکومیت بیمه گذار به پرداخت خسارت , تعهد بیمه گر دراین کلوز از ۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر درطول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
تبصره: منظور ازوسیله نقلیه موتوری زمینی تمام دستگاه هایی است که دارای چرخ وقدرت حرکت وانتقال نیرو ازقبیل: تراکتور, گریدر, لودر, لیفتراک, کمباین, دامپر, میکسر, جرثقیل و امثالهم می باشند.
۱-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار بوده ودارای بیمه نامه شخص ثالث باشد تعهد بیمه گر محدود به مازاد تعدات بیمه نامه مذکور می باشد.
۲-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار بوده وفاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد علیرغم اخذ کلوز۸بیمه نامه , جبران خسارت وارده درصورت ارائه رای مراجع ذیصلاح مبنی براحراز مسئولیت بیمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود.
۳-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار نباشد فقط درصورت احراز مسئولیت بیمه گذار و صدور رای توسط مراجع قضایی قابل پرداخت خواهدبود.
کلوز۶- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار وپیمانکاران فرعی ناشی ازمسئولیت بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرد.
کلوز۷- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی ازمسئولیت مهندسین ناظر ومشاور تحت پوشش قرار گیرد
کلوز۸- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی ازمسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران می گردد.

• درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.
کلوز۹- هزینه های پزشکی ناشی ازصدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار باارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.
کلوز۱۰- مطالبات سازمان تامین اجتماعی یاسازمان خدمات درمانی ازبیمه گذار بابت مستمری موضوع “تبصره یک ماده ۶۶قانون تامین اجتماعی” که ناشی ازحادثه منجر به فوت , بروز جراحت ونقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد.
• تعهد بیمه گر برای هرنفر به مبلغ …………………………….ریال ودرطول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامتهای فوت ونقص عضو مندرج دربیمه نامه خواهدبود.
کلوز۱۱- صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار , کارفرما, پیمانکار, مهندسین ناظر , طراح, مشاور و مجری ذیصلاح (بیمه حوادث) دراثر خطرات مورد بیمه فقط درمحل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می باشد.
• تعهد بیمه گر صرفا ازمحل بیمه حادثه (این کلوز) ویامسئولیت , به انتخاب زیان دیده خواهدبود.
کلوز۱۲- صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث براساس تعهدات فوت ونقص عضو هرنفر درهرحادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد وتعهد بیمه گر دراین کلوز از۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهدکرد.
کلوز۱۳- تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت:
۱-۱۳- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه وحداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (دریکسال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهد بود.
۲-۱۳- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز ازتاریخ وقوع حادثه وحداکثر به میزان دوبار افزایش دیه(در دو سال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهدبود
۳-۱۳- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز ازتاریخ وقوع حادثه وحداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهدبود
کلوز۱۴- مسئولیت بیمه گذار درارتباط باغرامت دستمزد روزانه ناشی ازحوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

هر لحظه خطر را بیمه کنید
نمایندگی بیمه ی ایران جوادی(۶۹۵۱)