بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دریافت خسارت بدنه

تماس

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

🔴فرایند دریافت خسارت بدنه به چه صورت است؟

۱- مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده 

۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت 

۳- مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه 

۴- اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار

۵- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز 

۶- مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت 

۷- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت 

@insurance6951