بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

جریمه ی دیرکرد بیمه

تماس

جریمه دیرکرد بیمه چگونه محاسبه می‌شود؟

علاوه بر جریمه دیرکرد هر روز برابر با حق بیمه کامل بدون تخفیف تقسیم بر ۳۶۵، بابت هرروز دیرکرد می‌بایست هزینه‌ای پرداخت شود که در جدول زیر آمده است. توجه داشته باشید که جریمه دیرکرد فقط تا مدت ۱ سال به‌ حق‌بیمه اضافه می‌شود و تأخیر ۱ سال به بالا ثابت است.

میزان جریمه دیرکرد، تأثیری بر روی تخفیفات خودرو ندارد و تخفیفات عدم خسارت به قوت خود باقی هست. این جریمه به‌حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود؛ بنابراین هیچ ربطی به نماینده ندارد به همین علت، جریمه دیرکرد بخشیده نمی‌شود و اگر نماینده‌ای این کار را انجام دهد، تخلف محسوب می‌شود.

مبلغ جریمه دیرکرد، به‌ حق‌بیمه ثالث خودرو اضافه می‌شود.

@insurance6951