بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دیه سال ۱۳۹۸

تماس

دیه سال ۹۸

دیه ی ماه غیر حرام ۲۷۰میلیون تومان

دیه ماه حرام۳۶۰میلیون تومان

حداقل تعهد مالی در بیمه نامه شخص ثالث ۹میلیون تومان

حداکثر تعهد مالی در بیمه شخص ثالث ۱۸۰میلیون تومان

حداکثر ارزش خودروی متعارف۱۸۰میلیون تومان

برای مشاوره با ما در خوانسار و گلپایگان تماس حاصل فرمایید

@insurance6951

۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸