بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دیه یوم الادا یعنی چه ؟

تماس

با درود

یوم الادا یعنی به تاریخ پرداخت باید محاسبه شود

ممکن است پرونده ای در دادگاه باشد که رای آن در سال ۹۴صادر شده و زیاندیده سریعا به شرکت بیمه یا اجرای احکام مراجعه کرده باشد اما مقصر یا شرکت بیمه به دلایلی خسارت را پرداخت نکند و در سال ۹۵که دیه گرانتر شده قصد پرداخت را داشته باشد پس باید به نرخ دیه امسال محاسبه و پرداخت گردد