بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

رانندگی در باران

تماس

برای رانندگی در باران همواره باید به نکات مهمی دقت کنیم،من تعدادی از این نکات را برایتان بازگو میکنم☔⛈🌦☔

☔هنگام رانندگی در باران ،باید با سرعت کم حرکت کنیم،زیرا جاده لغزنده است
☔هنگام رانندگی در باران،باید فاصله ی مجاز را رعایت کنیم،که اگر خدایی نکرده ماشین سُر رفت،به ماشینهای دیگر برخورد نکند

☔هنگام رانندگی در باران،حتما چراغ های ماشین روشن باشد

☔هنگام رانندگی در باران،باید برف پا کن ها چک شوند تا مشخص شود درست کار میکنند یا نه