بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

سکته در حین رانندگی

تماس

سوال: اگر در اثر سکته ی راننده، خودرو واژگون و راننده فوت شود؛ آیا از محل بیمه شخص ثالث، دیه پرداخت می شود؟
 
پاسخ: ایشان، راننده ی مسبب حادثه محسوب می شوند و تحت پوشش بیمه ی حوادث موضوع ماده ی ۳ قانون جدید ثالث قرار می گیرند. غرامت فوت در این پوشش برابر مبلغی است که در بیمه نامه برای پوشش حوادث راننده ی مسبب حادثه تعیین شده است. گفتنی است مطابق قواعد بیمه های حوادث اگر از محل این پوشش قبلا غرامتی پرداخت شده باشد از سقف تعیین شده در بیمه نامه کسر شده و مابقی قابل پرداخت خواهد بود.
@insurance6951