بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

صحنه سازی تصادف

تماس

بیشتر بدانیم:
⬅️ماده۶۱ قانون جدید بیمه شخص ثالث:
هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.
شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می
باشد.
@insurance6951