بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

ظرفیت ماشین

تماس

برای تعدد دیات ظرفیت داخل خودرو بعهده بیمه گر است درصورتی که بیش از ظرفیت باشد بعهده صندوق تامین و از راننده ریکاوری می شود.

۱- سقف تعهد جانی بیمه‌گر برای خارج خودرو ده برابر دیه‌ی کامل مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد. مازاد بر آن در تعهد صندوق بوده و مطابق بند ۳ تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۵ قانون جدید ثالث، قابل بازیافت نیست.

۲- سقف تعهد بیمه‌گر برای افراد داخل خودرو مطابق ماده‌ی ۱۲ قانون جدید ثالث معادل ظرفیت ضربدر دیه‌ی کامل مرد مسلمان در ماه حرام در زمان پرداخت دیه است. مازاد بر آن بر عهده‌ی صندوق است. اگر این مازاد‌، ناشی از عدم رعایت ظرفیت خودرو باشد قابل بازیافت است.

۳- بیمه‌گر مکلف است مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۹ کل زیان بدنی وارده به اشخاص ثالث را پرداخت کند حتی اگر مازاد بر یک دیه‌ی کامل باشد.

@insurance6951