بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

فرانشیز در بیمه بدنه اتومبیل

تماس

فرانشیز در بیمه بدنه اتومبیل به چه صورت است

به بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته میشود .این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است.

فرانشیز خسارت جزیی ناشی از حوادث و آتش سوزی

۱-خسارت اول ۱۰درصد مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰۰۰ریال

۲-خسارت دوم برابر ۲برابر فرانشیز بند اول (درصد و حداقل )

۳-خسارت سوم ۳برابر فرانشیز بند اول (درصد و حداقل)

*فرانشیز برای رانندگانی که سابقه ی رانندگی آنها کمتر از ۳سال و یا سن راننده کمتر از ۲۵سال میباشد ۱۰درصد بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر میباشد

*فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل ۲۰درصد مبلغ خسارت

*فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی به جز سرقت ۱۰درصد مبلغ خسارت

*فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد ۵۰درصد فرانشیز خسارت اول خواهد بود.