بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

فرانشیز چیست؟

تماس

🔳⭕️ فرانشیز چيست؟

(به مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد.)

با اصطلاح فرانشیز همه بیمه گران و حتی بیمه گذاران آشنایی دارند و میدانند منظور از آن قسمتی از خسارت است که بیمه گر پرداخت نمیکند و به عهده بیمه گذار باقی میماند.

فرانشیز تلفظ فرانسوی franchise است و به این کلمه در انگلیسی فرانچایز گفته میشود.

ریشه این واژه لاتین است و به معنی معافیت و اغماض میباشد. در اصطلاح فنی بخشی از خسارت است که در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار از آن اغماض و صرفنظر میشود.

@insurance6951