بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

فرانشیز

تماس

💬پاسخ به یک سوال:❇️
فرانشیز در بیمه بدنه اتومبیل به چه صورت است؟
به بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود. این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است.
• فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی
۱- خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ ریال
۲- خسارت دوم ۲ برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
۳- خسارت سوم ۳ برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از ۳ سال و یا سن راننده کمتر از ۲۵ سال می باشد ۱۰ درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر می باشد .
* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل ۲۰ درصد مبلغ خسارت
* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به جز سرقت ) ۱۰ درصد مبلغ خسارت
* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد ۵۰% فراننشیز خسارت اول خواهد بود .
@insurance6951