بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

فسخ بیمه نامه

تماس

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
🔰شرایط فسخ بیمه نامه
فسخ و بطلان

🔶ماده -۱۱ چنانچه بيمهگذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حقبيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
🔶ماده -۱۲ هرگاهبيمهگذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمهگر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمهگذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمهگر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز ازبيمهگذار مطالبه كند.
🔶ماده -۱۳ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نميشود در اين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شودبيمهگر حق دارد يا اضافهحقبيمه را ازبيمهگذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند. در صورت فسخ، بيمهگر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دوقبضه بهبيمهگذار اطالع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بيمهگذار شروع ميشود وبيمهگر بايد اضافهحقبيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را بهبيمهگذار مسترد دارد. در صورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت . تماس با ما در خوانسار و گلپایگان۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951