بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

فواید بیمه بدنه

تماس

بیمه بدنه یک بیمه مکمل برای بیمه شخص ثالث است که خسارت های ناشی از حادثه آتش سوزی و سرقت را جبران می‌کند
پوششهای اصلی
حادثه آتش سوزی کلی و سرقت کلی پوشش های تکمیلی
با انتخاب هر یک از پوششهای تکمیلی زیر و پرداخت حق بیمه مربوطه می توان از مزایای پوشش های انتخاب شده بهره مند شد.
یک بلایای طبیعی
۲ شکست شیشه
۳هزینه ایاب و ذهاب
۴ خسارتهای وارده در اثر پاشیده شدن رنگ اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه خودرو ۵ خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه روی بدنه خودرو
۶ پوشش حوادث خارج از کشور هفت افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه
۸ سرقت لوازم خودرو

@insurance6951