بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

قانون چکهای پشت نویسی شده

تماس

چک های پشت نویسی شده درسال ۹۸ نیز معتبر و قابل وصول می باشد
خبر منتشر شده با عنوان “طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چکهای پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است!!! و هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود!!!!چکهای در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله ای بیشتر نیست.” تکذیب می شود.
این بخشنامه بانک مرکزی همان بخشنامه آذرماه ۹۷ بوده و صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی “چکهای تضمینی” است و “چکهای عادی” در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر می باشد.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951