بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

قوانین آپارتمان ها

تماس

🔴 کاربردی

آيا مي دانستيد كه اگر همسايه آپارتماني شما از پرداخت شارژ ماهيانه و هزينه هاي مشترك خودداري نمايد، مي توانيد عليه وي طرح دعوي نماييد؟؟

مطابق قانون تملك آپارتمان ها چنانچه هريك از مالكين از پرداخت هزينه هاي مشترك مانند
آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌پشت بام، سرایداري، نگهباني‌، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات،‌ آسانسور، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک، نماي ساختمان و غیره‌ خوداري نمايند، شما ميتوانيد عليه ايشان درخواست صدور اجراييه نموده و يا با مراجعه به محاكم دادگستري اقدام به طرح دعوي نماييد.

مشروط به اينكه اولاً مطابق قانون، مدير ساختمان تعيين نموده، و ثانياً هزينه هاي مشترك را بواسطه اظهارنامه رسمي مطالبه نموده باشيد.

ضمناً دادگاه ميتواند تا دو برابر مبلغ هزينه مشترك، فرد متخاطي را جريمه نمايد.

@insurance6951