بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

ماده ۲۰قانون بیمه

تماس

دانستنیهای بیمه ای ،”،
ماده ۲۰ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶:
بیمه گر مسؤول خساراتی که عیب ذاتی مال، ایجاد محسوب میشود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی قید شده باشد.
ماده ۱۴ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶:
بیمه گر مسؤول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود