بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مبلغ دیه سال ۱۳۹۹(امسال)

تماس

دیه در ماههای حرام مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال چهارصد و چهل میلیون تومان

دیه ماههای عادی ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال مبلغ سیصد و سی میلیون تومان اعلام شد