بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مبلغ قابل پرداخت در بیمه بدنه ماشین

تماس

🔴 اطلاعات خسارت

⬅️ سوال:
سقف پرداخت خسارت در بیمه بدنه چقدر است؟🚘

✅ پاسخ:
اگر اتومبیل 🚗به قیمت واقعی بیمه شده باشد، سقف تعهدات بیمه‌گر، معادل سرمايه بيمه شده خودرو خواهد بود.
البته در هر بار پرداخت خسارت، مبلغی/درصدی از خسارت به عنوان فرانشیز، از مبلغ خسارت برآوردی ڪسر خواهد شد.
در صورت وقوع خسارت ڪلی یا سرقت ڪلی خودرو، ضمن اینڪه درصدی به عنوان فرانشیز ڪسر می‌گردد، بیمه‌نامه انفساخ می‌گردد.
طبق رويه بعضی از شركت‌های بيمه پس از پرداخت هر بار خسارت ميزان خسارت را از سرمايه يا همان سقف تعهد كسر نموده و در خسارت بعدی سقف سرمايه مورد بیمه عبارت است از سقف سرمايه مندرج در بيمه‌نامه منهای خسارت پرداخت شده قبلی، مگر اينكه بيمه‌گذار پس از هر بار خسارت اقدام به صدور الحاقيه ترمیم نمايد.

@insurance6951