بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

فرار راننده بعد از تصادف

تماس

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
نظریه مورخ۸/۷/۹۲
🔷متواری شدن راننده وسيله نقليه مسبب حادثه

🔶هدف از وضع ماده ۱۰ قانون اص ح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، پرداخت خسارت به زيانديدگان حوادث رانندگی است كه بد يل مذكور در اين ماده، پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث به آنها ممکن نباشد به عبارت ديگر، وجه مشترك همه د ئل مذكور عدم امکان جبران خسارت از محل يك بیمه نامه مشخص است بنابراين منظور مقنن از فراركردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه، حالتی است كه وسیله نقلیه قابل شناسايی نباشد بديهی است بخشنامه قوه قضايیه نیز در مقام بیان منطوق ماده ۱۰ است و در صورتی كه با شناسايی وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت زيانديده از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت باشد متعهد دانستن صندوق تامین خسارت های بدنی امری خ ف
فلسفه تشکیل صندوق است نظريه شماره ۷/۵۰۹ مورخ ۹۱/۳/۱۶ اداره كل حقوقی قوه قضايیه نیز مويد همین معنا است اين نظريه اشعار می دارد: «چنانچه اتومبیل دارای بیمه نامه باشد و متهم پس از تصادف متواری گردد ولی امکان استفاده از بیمه نامه وجود داشته باشد با توجه به اينکه هدف مقنن حمايت از آسیب ديدگان حوادث رانندگی است با احراز تقصیر راننده می توان به منظور استفاده زيان ديده از بیمه نامه، پرونده را فقط جهت صدور حکم به پرداخت ديه به دادگاه ارسال نمود در صورتی كه اتومبیل بیمه نامه نداشته باشد و راننده مقصر ناشناس متواری باشد طبق ماده ۱۰ قانون اص ح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارات بدنی اساسًا بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است و اشخاص زيان ديده بايد به استناد ماده ۱۴ قانون اخیر الذكر جهت دريافت خسارت با مدارك كافی مراجعه نمايند بديهی است تعقیب دادسرا جهت دستگیری متهم كماكان ادامه خواهد .
جهت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951