بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مجازات شخصی که به دروغ خود را راننده ماشین معرفی کند

تماس

🔴 قانون بیمه ای

مجازات شخصی که بر خلاف واقع خود را راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، چیست؟
 
پاسخ: به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می شود (حبس تعزیری درجه ۷ /از ۹۱ روز تا ۶ ماه است). راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود (در زمان حادثه سر صحنه اگر در کروکی وگزارش نیروی انتظامی راننده اقرار کند راننده نبوده وشخصی که خودش را نیز راننده وسیله نقلیه معرفی کرده است بابودن اقرار راننده کفایت می کند به مجازات ذکر شده به عنوان تبانی محکوم می شود)
هر کس با انجام اعمال متقلبانه ماننده صحنه سازی سوری تصادف /تعویض خودرو/ یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند/به حبس تعزیری درجه شش (حبس تعزیری درجه شش از ۶ ماه تا ۲ سال ) وجزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود

شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه ۵ (جزای نقدی درجه ۵ از مبلغ ۸۰ میلیون تا ۱۸۰  میلیون ریال) است. در صورت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

🆔 @insurance6951