بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مزایای بیمه مان

تماس

⛱همراه بیمه⛱
🌱مزایای بیمه سرمایه گذاری و زندگی مان (بیمه ایران)🌱
۱_دریافت سودقطعی وتضمینی
۲_دریافت سود مشارکت
۳_دریافت وام بعد از ۲سال به ارزش۹۰درصد ارزش بازخرید بیمه نامه به دفعات دلخواه
۴دریافت هزینه درمان پزشکی (امراض خاص و انواع سرطان)
۵_دریافت سرمایه فوت طبیعی تا مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
۶_دریافت سرمایه فوت بر اثر حادثه تا مبلغ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
۷_مزایای از کارافتادگی
الف)قطع حق بیمه واریزی تا پایان بیمه نامه
ب)دریافت۳برابراخربن حق بیمه واریزی بعنوان مستمری بمدت ۱۰سال
ج)دریافت سرمایه حادثه درصورت ازکارافتادگی تا مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
۸_ پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه سالانه تا سقف ۵۰ میلیون ریال
۹_استفاده از ذخیره ریاضی بیمه نامه جهت جایگزینی اقساط معوقه (درصورت عدم واریز حق بیمه در سررسید مقرر)
۱۰_شروع تعهد سرمایه فوت قبل از واریز حق بیمه بمدت ۷روز
۱۱_بدون محدودیت سنی وزمانی بیمه شدگان
۱۲_شروع حق بیمه از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال الی بدون سقف
۱۳_انجام هر گونه تغییرات در سررسید سالانه بیمه نامه به دلخواه بیمه گزار
۱۴_واریز حق بیمه بصورت ثابت وافزایشی سالانه تا ۲۰درصد
۱۵_کاهش یا افزایش حق بیمه در سررسید سالانه بیمه نامه به دلخواه بیمه گزار
۱۶_انتخاب واریز حق بیمه بصورت ماهانه،سه ماهه،شش ماهه،سالانه،یکجا
۱۷_دریافت سود تضمینی دراقساط،ماهانه،سه ماهانه،شش ماهه،باسود ۱۶ درصد
۱۸_دریافت سود تضمینی در اقساط سالانه با ۲۵درصد
۱۹_دریافت سود تضمینی در پرداخت یکجا تا ۱۰ برابرسود سالانه
۲۰_امکان استفاده از وام بعد از دو سال بدون ضامن و سند تا اخر مدت بیمه
۲۱_امکان بازخرید بیمه نامه قبل از پایان قرار داد
۲۲_وانتقال بیمه نامه به شخص ثالث
۲۳_تبدیل سرمایه پایان دوره به مستمری مادام العمر و یا بامدت معین
👇👇👇👇👇👇👇👇
@insurance6951