بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مزیتهای بیمه بدنه نسبت به کارت طلایی

تماس

تفاوت بیمه بدنه و کارت طلایی

۱-بیمه بدنه ارزانتر از کارت طلایی است.

۲-بیمه بدنه تخفیف سنوات دارد در صورتی که کارت طلایی ندارد

۳-بیمه بدنه قابل انتقال است کارت طلایی قابل انتقال نیست

۴-تعمیر خودرو با بیمه بدنه در هر تعمیرگاهی انجام میشود ولی کارت طلایی صرفا باید توسط ایران خودرو انجام شود

۵-در بیمه بدنه حتی اگر مقصر حادثه کس دیگری باشد میشود از بیمه استفاده کرد ولی با کارت طلایی نمیشود

۶-بیمه بدنه قابل فسخ بوده ولی کارت طلایی قابلیت فسخ ندارد