بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

منظور از بازیافتی در خسارت بیمه چیست

تماس

.:
🌺🌺منظور از بازیافتی در خسارت بیمه چیست .؟
@Insurance6951
🍀🍀برای محاسبه و میزان خسارت باید ارزش آن بخش از اموال که سالم مانده یا به طور جزئی آسیب دیده از ارزش واقعی موجود کسر شود.
در صورتی که خسارت جزئی باشد پس از تعیین درصد، خسارت وارده از کل خسارت کسر می شود تا میزان واقعی خسارت به دست آید. اموال آسیب دیده که خسارت آ نرا موسسه بیمه پرداخته است بازیافتی نامیده می شودو گاهی تعلق به موسسه بیمه دارد..
@Insurance6951