بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

نکاتی در مورد بیمه مسولیت کارفرما

تماس

#آموزشی

🅾 نکات مهم در بیمه نامه مسئولیت مدنی :

☑️ برخی از مواردی که باعث می شود کارفرمایان نتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند :

۱ – عدم مطابقت تعداد کارکنانی که در بیمه نامه مسئولیت اعلام شده با تعداد واقعی و یا لیست تامین اجتماعی.

۲ – عدم اعلام تغییرات مربوط به افزایش تعداد کارکنان در طول مدت اعتبار بیمه نامه.

۳ – عدم مطابقت نوع فعالیت بیمه شده با نوع فعالیتی که انجام می پذیرد و تفکیک نکردن نوع فعالیت کارکنان در زمانی که کارکنان در بخشهای مختلف و با ریسکهای متفاوت مشغول به فعالیت می باشند.

۴ – ناکافی بودن تعهدات بیمه نامه در بخش هزینه های پزشکی و سقف تعهدات سالیانه.

۵ – اهمال در خرید پوشش اضافی افزایش دیه در سنوات آتی و پوشش مازاد بر یک دیه(تا سقف دیه دوم، سوم و یا چهارم).

۶ – بی توجهی به اخذ پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و یا خرید میزان تعهد پایین و نامتناسب با طول دوره ی بیمه نامه.

۷ – اعلام نکردن اسامی مامورین خارج از کارگاه در زمان صدور بیمه نامه

۸ – لحاظ نکردن تعداد نیروهای مربوط به پیمانکار در بیمه نامه و عدم ابتیاع پوشش اضافی مربوطه.

۹ – اعلام نکردن حذف و جایگزینی کارکنان در زمانی که بیمه نامه بصورت بانام صادر شده باشد.

۱۰ – اعلام نکردن تغییر نوع فعالیت در طول دوره و یا اضافه شدن بخشهایی که دارای ریسک بیشتری نسبت به نوع فعالیت اعلام شده در بیمه نامه هستند.

@insurance6951