بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

نکات مهم برای دریافت خسارت بیمه بدنه

تماس

نکات مهم برای دریافت خسارت بیمه بدنه

۱- حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از وقوع حادثه نسبت به تشکیل پرونده و اعلام خسارت اقدام فرمایید .

۲- قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه هرگز نسبت به تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو خود اقدام نکنید .

۳- در صورتی که خودرو غیر قابل حرکت بود آن را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کنید تا پس از تشکیل پرونده کارشناس بیمه جهت بازدید و کارشناسی به تعمیرگاه مراجعه کند.

۴- چک خسارت فقط در وجه مالک و یا وکیل قانونی ایشان صادر میگردد .

۵- پس از دریافت خسارت و تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو حتما جهت بازدید کارشناس بیمه و تائید سلامت خودرو و همچنین دریافت الحاقی ثبات سرمایه به شرکت بیمه مراجعه کنید .