بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

هفت شرکت برتر صنعت بیمه

تماس

هفت شرکت برتر صنعت بیمه در سال ۹۷ به لحاظ حق بیمه تولید شده

در بین این شرکت ها ضریب خسارت بیمه های ایران و پاسارگاد کمتر از ۶۵ درصد بود
@insurance6951