بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

پرداخت خسارت بعد از برخورد با تابلو شهرداری تیر چراغ برق و ..

تماس

🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
🔰سوال⁉️

🔷رويه پرداخت خسارت پس از برخورد خودرو با اشياء ثابت؟

⭕️پاسخ :

✔️🔶چنان‌چه در حادثه پيش آمده يك خودرو با تأسيسات، اداره برق (تیرهای چراغ برق، تابلوهاي برق و…)، سازمان شهرداری (درخت‌ها، نرده‌ها و…)، اداره راه و ترابری (گاردریل‌ها، نیوجرسی‌ها و…) برخورد نموده باشد و در اين حادثه مسبب به هر ميزان كه مقصر باشد از محل بيمه شخص ثالث، با ارائه كروكي (استناد به موارد خارج از شمول ماده۱۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ و ماده ۴۰ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵) خسارت قابل پرداخت خواهد بود كه شرح اين قبيل حوادث بدين نحو خواهد بود:

🔹ابتدا كروكي بسته به نوع تصادف بصورت سازشي يا غيرسازشي ترسيم خواهد شد سپس كارشناسان اداره ذي‌ربط (زيان‌ديده) با مراجعه به محل وقوع حادثه اقدام به برآورد زيان وارده نموده و مراتب كتباً به شركت بيمه اعلام مي‌گردد كه طبق رويه به دو صورت خسارت پرداخت مي‌گردد:

♦️الف) مراجعه مستقيم مقصر به شركت بيمه با معرفي‌نامه:

در اين مورد از مسبب حادثه مدارك مورد نياز از قبيل بيمه‌نامه، برش خسارت، تصوير برابر با اصل شده گواهينامه، كارت خودرو يا سند، كروكي و اصل نامه معرفي‌نامه صادر شده از سوي اداره ذي‌ربط اخذ و ضميمه پرونده مي‌گردد و خسارت پس از بازديد محل وقوع حادثه و تخمين خسارت وارده توسط ارزياب خسارت شركت بيمه مبلغ به حساب اداره مربوطه واريز و حواله واريزي يا چك خسارتي جهت ارائه به آن سازمان تحويل مقصر خواهد شد، طبق رويه اكثر شركت‌هاي بيمه از مقصر حادثه در ازاء تحويل اسناد مالي فوق يك وثيقه به جهت اطمينان از تحويل فيش واريزي به آن سازمان دريافت مي‌نمايند.

♦️ب) مراجعه مستقيم نمايند اداره يا سارمان مربوطه:

در اين مورد نماينده اداره ذي‌ربط با در دست داشتن مدارك مسبب حادثه و معرفي‌نامه به شركت بيمه مراجعه خواهد نمود كه پس از بازديد محل وقوع حادثه و تخمين خسارت وارده توسط ارزياب خسارت مبلغ خسارت بدون اخذ تضمين به حساب سپرده اداره مربوطه يا هر شماره حساب ديگر كه در معرفي‌نامه اعلام شده است همچنين چك خسارت تحويل خواهد شد

@insurance6951