بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

پرداخت خسارت سرقت ماشین

تماس

دانستنیهاے بیمه اے ،”،
شراےط پرداخت خسارت سرقت ڪلے در بیمه بدنه چگونه است .؟
👈مطابق بند الف ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۵۳ مصوب سال ۱۳۸۴، اگر حداقل ۶۰ روز پس از سرقت، خودرو پیدا نشود سرقت ڪلے محسوب می‌شود.
👈 ابتدا سند مالڪیت خودرو به بیمه‌گر منتقل می‌شود و سپس بیمه‌گر قیمت روز خودرو را با ڪسر فرانشیز به مالک خودرو پرداخت خواهد ڪرد.
اگر قیمت روز خودرو بالاتر از مبلغ بیمه شده باشد ملاک محاسبه‌ے خسارت، مبلغ بیمه شده خواهد بود.
(مطابق تبصره ۱ و ۴ همان ماده)
👈 اگر تا یک سال از تاریخ پرداخت خسارت، خودرو پیدا شود بیمه‌گر مطابق آیین نامه بازیافت، خودرو را می‌فروشد و درصد فرانشیز از قیمت فروش را به بیمه‌گذار می‌دهد.
بعد از یڪسال، بیمه‌گر چنین تڪلیفے ندارد.
(مطابق تبصره ۵ همان ماده)

@insurance6951