بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

پوششهای بیمه آتش سوزی

تماس

پوشش‌های اصلی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی، شامل خطرات حریق (آتش سوزی)، انفجار و صاعقه می باشد. در بیمه نامه های آتش سوزی هر سه مورد باهم تحت پوشش قرار میگیرند. اما پوشش های اضافی بیمه آتشسوزی، شامل سیل و طغیان آب رودخانه و دریا، زلزله و آتش فشان، طوفان ـ گردباد ـ تند باد، سقوط بهمن، سقوط و برخورد اجسام خارجی، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز اموال و اثاثیه، رانش و فروکش کردن زمین، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، ضایعات ناشی از برف و باران، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، آشوب ـ بلوا ـ شورش (SRCC)و پوشش هزینه پاکسازی و … می باشند.
بنابراین، بیمه گذار بر اساس شرایط شخصی و محل زندگی خود، لازم است تا پوششهای مورد نظر خود را در بیمه در نظر بگیرد. چرا که برخی از پوششها مانند پوشش زلزله، سیل و یا سقوط هواپیما، با توجه به محل سکونت افراد، برای خرید ضرورت پیدا میکند.

@insurance6951