بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

پوشش زلزله

تماس

برای جبران خسارت ناشی از بلايای طبيعی همچون زلزله بايد «پوشش زلزله» در «بيمه نامه آتش سوزی» اضافه شود.
بیمه زلزله به صورت یکی از پوشش های بیمه آتش سوزی ارائه می گردد و «بیمه نامه مستقلی» به نام بیمه زلزله توسط هیچ یک از شرکت های بیمه فروخته نمی شود.
بیمه آتش سوزی بدون پوشش های اضافی فقط خسارت های ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار می دهد.
این‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ شامل‌ کلیه‌ خسارت هایی است‌ که‌ مستقیما در اثر وقوع‌ زلزله‌ و یا آتش سوزی ناشی‌از آتشفشان‌ بوده‌ و به‌ موجب‌ آن‌ به ‌تمام‌ یا قسمتی‌ از ساختمان های‌ مورد بیمه‌ و یا اموال‌ موجود در آن‌ آسیب‌ وارد شود.
@insurance6951