بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

چرا در کنار بیمه شخص ثالث به بیمه بدنه هم نیازاست

تماس

نمونه اول :در تصادفات زمانی که شما مقصر حادثه باشید نمیتوانید از بیمه نامه شخص ثالث برای اتومبیل خود استفاده نمایید.

نمونه دوم :اگر اتومبیل شما سرقت شود یا دچار آتش سوزی گردد یا دچار سقوط و واژگونی شود نمیتوانید از بیمه شخص ثالث خود استفاده نمایید.

نمونه سوم :زمانی که اتومبیل شما پارک شده و دچار تصادف شود و شما نمیدانید مقصر این حادثه چه کسی است نمیتوانید از بیمه شخص ثالث خود استفاده نمایید.

نمونه چهارم:

زمانی که اتومبیل شما گرفتار بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان میشود نمیتوانید از بیمه شخص ثالث خود استفاده نمایید

در تمامی این موارد بیمه نامه بدنه به شما خسارت پرداخت میکند.