بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

چرا مهد کودکها باید بیمه شوند

تماس

❓❓بیمه مسئولیت مهد کودک چرا برای مدیران حیاتی است؟
موضوع این بیمه نامه برای جبران مسئولیت مدیر و کارکنان مهد کودک در برابر خسارات بدنی که خدای ناکرده ممکن است به کودکان تحت مراقبت و نگهداری در محل مهد کودک وارد شود، می‌باشد.
کودکان، نوزادان و شیرخواران تحت نگهداری در مهد کودک ممکن است در اثر اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور مدیریت و یا مربیان و سایر کارکنان مهد کودک دچار آسیب بدنی شوند و در صورتی که توسط مراجع قضایی، مهد کودک مقصر شناخته شود با داشتن بیمه مسئولیت مهد کودک یا همان بیمه مسئولیت کارکنان مهد کودک می‌توانند تا سقف تعهدات درج شده در بیمه  نامه جبران خسارات وارد شده را از شرکت بیمه دریافت نمایند.
@insurance6951