بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

کارت سوخت و بیمه شخص ثالث

تماس

🔺 ڪارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ابطال می‌شود
⛽⛽⛽⛽🚘🚘🚘
🔶مدیر برنامه ریزی شرڪت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابطال ڪارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: دو مرحله اخطار پیامڪی برای مالڪان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ارسال می شود و پس از آن، ڪارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد.

@iraninsurance6951